All posts in Salat Na7amya

Salat Na7amya (1)

اليوم الاول – الايمان

Salat Na7amya (2)

اليوم الثاني – الاعتراف والتوبة

Salat Na7amya (3)

اليوم الثالث – وعود الله

Salat Na7amya (4)

اليوم الرابع (الأخير) – الطلبة

The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing – Edmund Burke